2020: Aftreden 2 bestuursleden

Door persoonlijke omstandigheden zijn 2 bestuurders helaas afgetreden. Hieronder treft u de toelichting daarop aan.

Zelfstandigheid Stichting Loterijverlies.nl

Het is een feit dat van meet af aan (= juni 2017), de vanaf dat moment zelfstandig opererende Stichting Loterijverlies.nl, eerst in bijna “onmogelijk vaarwater” heeft gezeten en helaas, ondanks de meer gunstige juridische uitspraken in 2019, nog steeds in “zeer moeilijk vaarwater” zit.

De status is nu (= februari 2020) dat er geen goede ledenadministratie is, het ontbreekt aan financiële middelen en het verkrijgen van juridisch advies lastig is. De administratie en financiële middelen zijn volledig in handen van Loterijverlies B.V. c.q. de eigenaar van Loterijverlies B.V.

De Stichting heeft wel een website, die op eigen kosten in de lucht kan worden gehouden. Ook is het mogelijk dat mensen zich daar online registreren en vragen kunnen stellen.

Staatsloterij

Het primaire (en eigenlijk enige) doel van de stichting is het verkrijgen van een passende vergoeding van de Staatsloterij. Onze contacten met de Staatsloterij waren vriendelijk van aard maar ook teleurstellend omdat er geen stap voorwaarts gemaakt kon worden. Ook op een eenvoudige hulpvraag om een in 2015 door Loterijverlies B.V. geleverde namenlijst aan de Staatsloterij aan ons te leveren, kregen wij niet de gehoopte reactie.

Voor zover bekend bij het bestuur van de Stichting, heeft Loterijverlies B.V. ook het hiervoor genoemde doel. Er is echter tussen Loterijverlies B.V. en de Staatsloterij al enige jaren geen constructief contact meer te zien om tot een oplossing te komen. In plaats daarvan worden in onze ogen nodeloze juridische processen gevoerd en wordt opgeroepen tot publieke acties tegen organisaties en personen.

Procesfinanciering

Het bestuur van de Stichting heeft (de eigenaar van) Loterijverlies B.V. uitgenodigd tot een samenwerking waarbij Loterijverlies B.V. de procesfinancier zou zijn en de Stichting de leidende rol zou krijgen bij het bereiken van het gestelde doel.

Dit zou een zeer logische samenwerking zijn geweest omdat in recente gerechtelijke uitspraken Loterijverlies B.V. niet ontvankelijk werd verklaard om de deelnemers te mogen vertegenwoordigen en dat dit recht juist bij de Stichting ligt. Deze samenwerking bleek op geen enkele manier bespreekbaar en daarmee niet levensvatbaar.

In plaats daarvan is er vanuit Loterijverlies B.V. een actie gestart om deelnemers met individuele machtigingen te bewegen zich door Loterijverlies B.V. te laten vertegenwoordigen. Dit is gedaan zonder enig overleg of aankondiging.

Andere oplossing

Het bestuur van de Stichting Loterijverlies.nl heeft, om toch aan het bereiken van het doel te kunnen toekomen, contact gezocht met meerdere andere procesfinanciers in Nederland. Van deze bedrijven was er tot op heden slechts één mogelijk bereid tot het (onder nog te stellen voorwaarden) aannemen van de opdracht.

Juist tegen deze procesfinancier bestaat bij de eigenaar van Loterijverlies B.V. een zeer grote persoonlijke rancune. Dit heeft dan ook geleid tot een zeer heftige reactie van (de eigenaar van) Loterijverlies B.V..

Gevolgen

De hiervoor bedoelde heftige reactie bleef helaas niet beperkt tot een zakelijk karakter, maar is door de bestuursleden ook nadrukkelijk gevoeld als een aanval op de persoonlijke integriteit. Hoewel we dit punt van integriteit nog zouden kunnen afdoen met een jammerlijke constatering, is er ook een substantieel risico voor 2 van de 3 bestuursleden dat die persoonlijk in juridische zin zouden kunnen worden aangesproken respectievelijk op financieel vlak geraakt zouden kunnen worden.

Dit risico komt voort uit de verklaringen die in het juridisch proces werden geëist in juni 2017 bij de start van de zelfstandigheid van de Stichting. In die verklaringen staat o.a. dat de 2 bestuursleden geen banden hebben met de nu benaderde procesfinancier. Met deze procesfinancier bestaan overigens nog steeds geen banden. Er is met elkaar gesproken, maar van een band of verbintenis is geen sprake.

Hoe graag de 2 aftredende bestuursleden de belangen van de door de Staatsloterij gedupeerde mensen zouden blijven vertegenwoordigen, zijn de ontwikkelingen en mogelijke persoonlijke gevolgen en risico’s van dien aard, dat zij besloten hebben af te treden. Wij vragen uw begrip voor deze beslissing.

Vervolg

De Stichting gaat uiteraard wel door. Het moment is bereikt dat de Stichting concrete stappen gaat zetten om haar doel te bereiken. Welke stappen dat zijn, is uiteraard aan het nieuwe bestuur. Dat nieuwe bestuur zal niet worden geremd of belemmerd worden door persoonlijke verklaringen bij hun aanstelling over het aangaan van banden met welke procesfinancier dan ook.

Verklaring richting de pers en andere media:

Het bericht op deze website geeft de situatie weer van de Stichting en daar willen wij het bij laten. De Stichting heeft geen belang bij andere invloeden die het werk belemmeren of mogelijk kunnen schaden om het doel van de Stichting te bereiken. De afgetreden bestuursleden hebben geen behoefte aan publiciteit of toelichtend commentaar op de genomen beslissing. Wij verzoeken u hen dan ook niet (verder) te benaderen voor inhoudelijk commentaar.